Search

Приватност

Ве молиме внимателно да ја прочитате Политиката на приватност. Вашето користење и/или регистрација на кој било дел од веб-сајтот значи дека ја прифаќате нашата Политика на приватност. Доколку не се согласувате со оваа Политика на приватност, Ве молиме да не го користите веб-сајтот.

Не прифаќаме каква било одговорност за штетите што настанале при склучување договор, водење судска постапка или друго, доколку штетата настанала поради користење или неможност за користење на нашата страница или поради одлука која била донесена како резултат на посета на страницата. Со исклучок на материјалите кои се од правен карактер останатите материјали претставуваат наши гледишта и ставови – тие не се правен или стручен совет.

Нашата Политика за приватност може повремено да се менува, без претходно известување. Вашето користење на сајтот подразбира дека ги прифаќате евентуалните измени на Политика за приватност.

Back to Top